Forsikringsbetingelser bil og trailer

Alle biler/trailere fra Pedersen & Graversen Biludlejning er forsikret i Topdanmark Forsikring – Pension.

Forsikringen omfatter

Uddrag af forsikringsbetingelserne for udlejningsbiler og -trailere.

Fælles vilkår

 1. Hvem er sikret ?
  Lovlig bruger
               Det vil sige enhver, som lovligt benytter bilen, lader den benytte eller er fører af den.
 2. Hvor dækker forsikringen?
  Ansvarsforsikring i Danmark
  Forsikringen dækker med de summer, der er fastsat færdselsloven

      3. Kaskoforsikring i Danmark og udlandet
Forsikringen dækker i Europa, samt i de lande udenfor, der er tilsluttet grønt kortordningen

Ansvarsforsikringen
    19.    Hvilket ansvar er dækket?
             Forsikringen dækker
1. Erstatningsansvar for skade forvoldt ved brug af bilen som køretøj med de summer, der er fastsat
i færdselsloven.
2. Erstatningsansvar for skade forvoldt med påhængskøretøj, hvis bilen er registreret med trækkrog.
3. Ansvar for skade på forsikringstagerens person, når han ikke er fører af bilen.

 1. Hvilket ansvar er ikke dækket?
  Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på:
  1. Den person, der er fører af bilen.
  2. Ting eller ejendom der tilhører føreren, den faste bruger, forsikringstageren, dennes ægtefælle/
  samlever eller virksomheder helt eller delvis ejet af dem.
  3. Et køretøj, som er koblet til bilen.
  4. Dyr eller ting, der bliver transporteret i eller på et køretøj, der er koblet til bilen.
  5. Transporteret gods, når det sker uden for Danmarks grænser, bortset fra personligt rejsegods,
  der tilhører andre end den person, der er fører af bilen, den faste bruger af bilen, forsikringstageren,  dennes ægtefælle/samlever eller virksomheder, der er helt eller delvist ejet af dem.

Kaskoforsikringen
21.     Hvad omfatter forsikringen?
            Forsikringen  omfatter

1. Bilen.
2. Fastmonteret tilbehør til bilen, herunder tyverisikrings- og satellitovervågningsudstyr.
3. Fastmonteret audio- og teleudstyr, fx musikanlæg, dvd-anlæg, navigationsudstyr, internet, og
andet sender- og modtagerudstyr, der er leveret og monteret inden bilens 1. registrering.
4. Eftermonteret audio- og teleudstyr, dvs. samme udstyr, som er nævnt i punkt 22.3. Det er en
betingelse, at udstyret er lovligt og godkendt. Den samlede erstatning kan højst udgøre 25.000 kr.
inkl. montering pr. forsikringsbegivenhed. Beløbet bliver ikke indeksreguleret. Det er muligt
at forhøje summen mod en merpris.
5. Op til 5 cd’er, dvd’er eller lignende til ovennævnte udstyr.
6. Standardværktøj og tilbehør, når det alene bliver brugt til bilen.
7. Reservedele til senere montering på bilen. Den samlede erstatning kan højst være 20.000 kr.
Beløbet bliver ikke indeksreguleret.
For punkt 6 og 7 gælder, at det ved tyveri er en betingelse, at genstandene bliver opbevaret i aflåst bil eller et forsvarligt aflåst rum, og at der er konstateret voldeligt opbrud.

 

 1. Hvad omfatter forsikringen ikke?
  Forsikringen omfatter ikke elektronisk udstyr, der ikke alene bliver brugt til/i bilen.

 

 1. Hvilke skader er dækket?1. Forsikringen dækker enhver skade på det forsikrede og tab af dette ved tyveri og røveri,
  medmindre det er undtaget i punkt 25.
  2. a.   Det er en betingelse for dækning af tyveri, at bilen har en startspærre, at startspærren var
  tilsluttet, da tyveriet skete, og at nøglen ikke var opbevaret i bilen.
  b.   Hvis Topdanmark stiller krav om anden tyverisikring, er det en betingelse for dækning af
  tyveri, at tyverisikringen var tilsluttet, da tyveriet skete.
  Forsikringstager har bevisbyrden for, at punkt 24.2.a og punkt 24.2b er opfyldt.

 

 1. Hvilke skader er ikke dækket?

A        Generelle undtagelser
            Forsikringen dækker ikke:
1.   Tyveri eller skade som følge af tyveri, hvis policens krav om tyverisikring ikke er opfyldt.
2. Skade, der opstår i og er begrænset til bilens mekaniske, elektriske eller elektroniske dele
(fx motor, transmission, styretøj, elektriske styresystemer eller elektriske komponenter). Skaden
er dog dækket, hvis den opstår ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller
under transport på eller ved hjælp af et andet transportmiddel.
3.   Skade som følge af kørsel uden vand eller olie, samt skade som følge af forsikringstagers og dennes
ansattes forkerte påfyldning af væske eller andet drivmiddel.
4. Fabrikations- og konstruktionsfejl.
5. Forringelse af bilens stand, som er en følge af brugen af denne, fx stenslag i lak og ridser i ruder forårsaget af vinduesviskerne.
6. Skade, der sker over tid fx slid, tæring, rust eller frostsprængning.

B         Forsæt, spiritus, manglende kørekort mv.
             Forsikringen dækker ikke skade, der er:
1.   Forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, af en eller flere af de sikrede, som er nævnt i pkt.1.
2. Sket fordi bilens fører var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. forsikringsaftale-lovens § 20.
3. Sket mens bilen blev ført af en person, der ikke har gyldigt kørekort, medmindre det bliver godtgjort,
at skaden ikke skyldes manglende kørefærdigheder.
Er skaden sket som nævnt under punkt 25 B er forsikringstageren dækket, hvis ikke denne, den
faste bruger, ægtefælle/samlever eller et medlem af husstanden var fører af bilen eller vidste,
hvad der foregik. Denne uvidenhed må ikke skyldes grov uagtsomhed.

 

 1. Redningsforsikring i udlandet
  1.   Har den forsikrede bil en totalvægt på højst 3,5 ton, er kaskoforsikringen udvidet med
  redningsforsikring under kørsel i udlandet.
  2.   De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen fremgår af Det Røde Kort.
  Kortet kan hentes på www.detroedekort.dk eller på SOS Internationals app, der også giver
  mulighed for at anmelde skader digitalt.

 

Førerulykkesforsikringen
Tillæg til ansvarsforsikringen

Dette er kun et uddrag af vilkårene for førerulykkesforsikringen. De fuldstændige vilkår kan fås hos Topdanmark.

 

 1. Hvornår dækker forsikringen?
  Forsikringen dækker, når der ikke er mulighed for at få erstatning fra en ansvarlig skadevolder,  en ansvarsforsikring eller en lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

 

 1. Hvem dækker forsikringen?
  Forsikringen dækker den person, der fører bilen, hvis denne kommer ud for et ulykkestilfælde
  med den forsikrede bil.

 

 1. Forsikringens erstatningssummer
  Forsikringen dækker:
  1.  Med indtil 580.126 kr. (2017) ved invaliditet. Erstatningen nedsættes fra det 68. år.
  2. Med 438.707 kr. (2017) ved død, hvis afdøde efterlader sig ægtefælle.
  Erstatningen nedsættes, hvis afdøde var fyldt 68 år.
  3.  Med 17.488 kr. (2017) pr. år for hvert barn, afdøde efterlader sig, indtil de fylder 18 år.
  4.  Med 20.916 kr. (2017) til begravelseshjælp